Yujie Zhou

image of installation Panoptic Segmentation, 2021-ongoing

image of fourwomen Four Women, 2019-2023